Vesivisio 2050

Vesivisio 2050 valmistui 2017 vuoden lopulla ja se koskee Kokemäenjoen vesistöaluetta. Visio laadittiin laajassa ylimaakunnallisessa yhteistyössä ja mukana olivat mm. alueiden ELY-keskukset ja maakuntien liitot. Mukana oli myös mittava määrä eri sidosryhmiä. Visio kuvaa sitä, millaisena haluamme vesiemme ja koko vesistöalueen näyttäytyvän vuonna 2050. Visio on laadittu ylimaakunnallisena yhteistyönä, sillä vesistöalue ulottuu merkittäviltä osin Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueille.

Hämeen ELY-keskuksen tiedotteessa kerrotaan seuraavaa Vesivisio 2050:stä:

”Visiossa on huomioitu monipuolisesti eri yhteiskunnan toimintoja ja toimijoita, jotka kytkeytyvät tavalla tai toisella niin pinta- kuin pohjavesiinkin. Työssä on tarkasteltu laajasti eri tulevaisuuskuvia ja -trendejä ja pohdittu niiden vaikutusta vesien käyttöön ja tilaan.”, kertoo vesitalousasiantuntija Merja Suomalainen Hämeen ELY-keskuksesta.

Kuvituskuva, valokuvassa vesistötapahtuman osallistujia seuraamassa esitystä.

Visionamme on, että Kokemäenjoen vesistöalue on toiminnoiltaan Suomen monipuolisin ja vetovoimaisin vesistöalue, jolta on yhteys Selkämereen saakka. Veden arvo tunnistetaan eri toiminnan tasoilla ja vastuu vesistä koetaan yhteiseksi. Tasapainoisesti yhdessä hoidettu vesistöalue pinta- ja pohjavesineen luo kestävää vaurautta ja hyvinvointia alueen maakuntiin.

Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalvelut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansaintamahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yhteen sovitettuna. Uudet menetelmät ja ratkaisut ovat osa aktiivista toimintaa. Vesiin liittyvät kulttuuriympäristöt muodostavat luonnollisen ja arvostetun osan vesistöalueen elinympäristöä ja liiketoimintaa. Vesiin liittyvät riskit on tunnistettu ja niitä hallitaan aktiivisesti ja älykkäästi.

Vision pohjalta työtä vesien hyväksi jatketaan yhteistyössä vesistöalueen sidosryhmien kanssa ja käydään vuoropuhelua siitä, millä tavoin eri tahot ovat valmiita edistämään vision tavoitteita. Erilaiset työpajat, vuosiseminaarit sekä soveltuvat digitaaliset työkalut ovat apuna vision seurannassa sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkentamisessa.”

Vesivisio 2050 toimeenpanon edistämisen yksi keino on asiaa koskeva blogi, joka julkaistaan kevään aikana.”

Lisätietoa: Vesivisio 2050

sekä Vesivisio 2050 -blogi