Kylmänojan tierumpu

KYLMÄNOJAN TIERUMPU

 Pohjavesivaikutteinen Kylmäoja sijaitsee Parkanon kaupungin alueella. Kylmänojan vedet kerääntyvät sen valuma-alueen metsäisiltä alueilta, soilta ja nevoilta laskien Parkanonjärvestä laskevaan Vääräjokeen. Kylmänoja sijaitsee Lapinneva-Lapiolahti- nimisellä pohjavesialueella.

HANKKEEN TARKOITUS

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli poistaa vesieliöstön liikkumista estävät vanhat tierummut ja korvata ne yhdellä isolla tierummulla. Liikkumista rajoittavat ja estävät rakenteet ovat merkittävä tekijä, jotka heikentävät kalojen ja muun vesieliöstön elinmahdollisuuksia virtavesissä. Nousuesteet ovat etenkin vaeltavien ja virtavesissä lisääntyvien kalojen esim. taimenen merkittävin haitta.

HANKKEEN TOTEUTUS

Vuonna 2017 toteutetussa hankkeessa inventoitiin 1,3 kilometrin matkalta Kylmänojan nousuesteet sekä selvitettiin ojan nykytila ja kunnostusmahdollisuudet. Lisäksi Kylmänojassa toteutettiin kalataloudellinen kunnostus.

Kunnostuksen lähtötilanne, kolme osittain sortunutta tierumpua.

Kuva 1. Lähtötilanne ennen kunnostusta (kuva: Heikki Holsti)

Inventoinnissa havaittiin, että Kylmänojassa oli yksi nousun estävä rakenne; kolme rinnakkain asetettua vanhaa ja osittain sortunutta tierumpua (Kuva 1). Ne olivat asennettu siten, että rumpujen alapuolelle oli muodostunut eliöstön liikkumisen estävä kynnys. Kunnostuksessa rakenne korvattiin yhdellä suurella teräksisellä tierummulla. Tierummun uusimisen yhteydessä Kylmänojan uomaa kunnostettiin kalataloudellisesti rummun ylä- ja alapuolelta kutusoraikkoja ja suojapaikkoja rakentaen (Kuva 2).

Kunnostustoimet edellyttivät maa- ja vesialueiden omistajien suostumukset.Tierummun uusimista varten tehtiin ilmoitus vesistörakentamisesta Pirkanmaan ELY-keskukselle, josta myönnettiin lupa rummun uusimiselle.

Tierummun uusimisesta ja uoman kalataloudellisen kunnostuksen suunnittelusta sekä koneellisen kunnostustyön ohjauksesta vastasi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen asiantuntija Heikki Holsti. Työ toteutettiin maanomistajan, Aleskylän osakaskunnan ja Parkanon kalastusalueen yhteistyöllä ja tuella.

HANKKEEN KUSTANNUKSET

Hankkeen kustannukset olivat 6300 €. Hanketta rahoittivat Pirkanmaan ELY-keskus, Parkanon kaupunki, Parkanon kalastusalue sekä Vuokon luonnonsuojelusäätiö. Kustannukset muodostuivat kohteen suunnittelusta, kiviaineksesta, konetyöstä sekä itse rummusta, jonka osuus kokonaisuudesta oli noin 2000 €.

Kunnostuksen lopputilanne, kalan kulun mahdollistava tierumpu ja kutusoraikkoja.

Kuva 2. Lopputilanne kunnostuksen jälkeen (kuva: Heikki Holsti)